کرونا | امتحانات نباید حضوری برگذار شود



با تقلب نمره بگیریم بهتر از اینه که کرونا بگیریم

Hacked By
ن به امتحانات حضوری


Official Member :
صدای تمام دانش آموزان ایران


Copyright © All Iranian Peoples



هشدار

کرونا